FAMILJEJURIDIK - Bouppteckningar - Arvskiften - Testamente - Gåvobrev

Oavsett var i livet Du står berörs Din vardag av juridiska frågor.
I många av dessa kan Du få hjälp hos Oss.

Sedan 2011 har Vi erbjudit familjejuridiska tjänster och till Er hjälp står Mårten Lagergren. Mårten är auktoriserad boutredare och arbetar främst med bouppteckningar, arvskiften och förvaltning. 

Dokumentbevakning
Underlätta för dina anhöriga. En garanti för att dina önskemål alltid kommer fram, oavsett var i landet Du bor.
För en engångskostnad på 500 kr förvaras testamente och övriga dokument i original. Detta är ett prisvärt alternativ då årsavgiften för ett bankfack kan vara ca 400 kr. Vid förvaring av fler än 10 dokument tillkommer en engångskostnad per ytterligare dokument på 50 kr.

Sekretess
Begravningsbyrån har tystnadsplikt och lämnar därför ej ut uppgifter om vare sig innehåll eller förekomst av Livsarkiv eller andra bevakade dokument, under dokumentsägarens livstid. 

Bodelning (timkostnad 900 kr/timme)
Bodelning mellan makar äger rum efter dödsfall, äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap.
Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna. 

Eventuell enskild egendom ingår inte i bodelningen. Bodelning under bestående äktenskap sker ofta för att omfördela egendom mellan makarna.

Vi hjälper till med rådgivning angående bodelning under äktenskap eller efter äktenskap.

Bouppteckning (Grundarvode 4000 kr / 900 kr/timme)
Bouppteckningen ska upprättas enligt vissa krav som är till för att skydda varje enskild dödsbodelägare. Den är en dokumentation över vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Att upprätta en bouppteckning ställer krav på en gedigen kunskap inom familjejuridiken. En felaktigt upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägarna i boet.

Dödsboförvaltning
Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi tar även hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte (Från 1500 kr / 900 kr/timme)
När förvaltningen är slutförd görs alltid en tydlig redovisningsräkning och ett arvskiftesförslag upprättas som samtliga dödsbodelägare får godkänna. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskifteshandlingen är viktig och lagstadgad då fler än en delägare finns i dödsboet och skyddar delägare i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

Brist i boet (900 kr/timme)
När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Rådgör eller lämna över ärendet till Oss så tar Vi hand om alla kontakter med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Det är en trygghet att anlita en auktoriserad begravningsbyrå för bouppteckningen. Våra boutredare har dokumenterad kunskap samt ansvarsförsäkring.

Testamente (2000 kr vid testamente på byrån / Hembesök tillkommer reskostnad + timtid)
Det finns flera skäl varför det kan vara lämpligt att upprätta ett testamente. Några orsaker kan vara:

- Testamentera till make eller sambo
- Göra bröstarvingars arv till enskild egendom
- Testamentera till en eller några av många arvingar
- Testamentera till någon som annars ej är arvsberättigad
- Testamentera till en fond eller församling

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Det sker alltför ofta att testamenten blir ogiltiga på grund av felaktigheter vid upprättandet eller att de är otydliga så att tvister uppstår kring tolkningen av testamentet.
Då Vi har stor erfarenhet av boutredningar och verkställande av testamenten så ger det Oss en stor erfarenhet att upprätta testamenten så att de blir både giltiga och överensstämmer med Testators vilja. 
 
Bevakning och förvaring av testamente
Ett testamente är endast giltigt om det finns i original. Man kan anta att det är många testamenten som ej kommer fram. Hos Oss har Ni möjlighet att förvara testamentet i original samt att det bevakas så att det med säkerhet kommer fram efter ett dödsfall. Detta till en engångskostnad av 500 kronor. Jämför med cirka 400 kronor per år för ett bankfack.

Äktenskapsförord 
Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Som exempel kan tas då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda.

Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger.
Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet.
Äktenskapsförord måste registreras vid Tingsrätt.
Det är lämpligt att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum.

Vi hjälper Er med rådgivning och upprättande av äktenskapsförord.